СТАТУТ УДРУЖЕЊА ГОСПИЋАНА „НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД

На основу члана 12. Закона о удружењима („Сл. Гласник РС“ бр. 51/2009 од 14.07.2009. године), Оснивачка Скупштина Удружења Госпићана „Никола Тесла“, Београд, на својој сједници одржаној 11.05.2014. године донијела је

СТАТУТ

УДРУЖЕЊА ГОСПИЋАНА „НИКОЛА ТЕСЛА“ БЕОГРАД

Уводне одредбе

Члан 1.

Овим Статутом Удружење Госпићана „Никола Тесла“, Београд (у даљњем тексту:Удружење) уређује: свој назив, знак, сједиште, појам, циљеве и задатке, представљање и заступање, чланство и органе, начин њиховог избора и опозива, именовање и смјењивање, јавна обиљежја, јавност рада, стјецање, управљање и коришћење средстава, престанак рада, статусне и остале промјене, као и друга питања од значаја за рад Удружења.

Члан 2.

Појам Удружења

Удружење је добровољна и невладина недобитна организација заснована на слободи удруживања више физичких лица, основана ради остваривања и унапређења одређеног заједничког или општег циља који нису забрањени Уставом или законом.

Удружење се оснива на неодређено вријеме.

Члан 3.

Циљеви и задаци удруживања

Удружење се оснива и организује слободно, и самостално је у остваривању својих циљева.

Циљеви Удружења су да активно дјелује на рјешавању проблематике својих чланова и других лица која нису чланови Удружења, а припадају подручју земље поријекла.

Циљеви и дјеловање Удружења су:

–          његовање и очување културног, националног и завичајног идентитета и баштине српске заједнице из Госпића односно Лике,

–          иницирање обнове јавних и приватних добара српске заједнице у Госпићу и околним местима, са нагласком на црквена и споменичка добра,

–          ријешавање заосталих, неријешених питања (избјегличких, социјалних, имовинских) проузрокованих ратом 1991-1995. године,

–          прикупљање података од практичног значаја за свакодневни живот и њихово презентовање на вебсајту Удружења,

–          добровољни повратак избјеглих лица у земљу поријекла,

–          интеграција избјеглих лица у Републици Србији.

Члан 4.

У остваривању циљева и дјеловања из члана 3. овога Статута, Удружење се користи демократским и ненасилним средствима, неприхватајући недемократске или друге насилне методе.

Члан 5.

Да би остварило своје циљеве и дјеловања као и програмске циљеве и задатке Удружење ће се:

– уско повезивати са осталим или сличним удружењима, невладиним, владиним и другим организацијама у Републици Србији и дијаспори;

– предлагати доношење те измјене и допуне и примјену стратешких докумената, закона и других прописа;

– сарађивати са медијима;

– прикупљати, обрађивати и формирати базу података од значаја за чланове Удружења;

– прикупљати средства за рад;

– објављивати публикације

– сарађивати са органима власти у сврху заштите, интереса и остваривања права чланова у Удружењу;

– окупљати и организовати обједињавање чланова или њихове потомке са простора општине Госпић;

– организовати обељежавање јубилеја Удружења, додјељивањем награда и признања појединцима за остваривања у културним и научним достигнућима;

– приређивати и издавати зборнике радова, билтене, белетристику и друге публикације, самостално или у сурадњи са другим удружењима и савезима;

– подржавати и подстицати поштовање људских, етничких и мањинских права;

– његовати традиције српског народа са простора Лике и сјећања на значајне догађаје из његове историјске борбе за слободу, нарочито сјећања на српске цивилне жртве ратова;

– подржавати научно-истраживачки рад, хуманитарне и спортске активности и дјелатности чланова на завичајним темама и интересовањима;

– организовати и остале разне слободне активности од интереса за чланове Удружења;

У остваривању својих циљева и задатака из члана 3, 4. и 5. Удружење ће донијети своје програме и планове рада и о њиховој реализацији редовно информисати чланство.

Члан 6.

Назив и сједиште

Назив Удружења је: Удружење Госпићана „Никола Тесла“ Београд.

Назив на енглеском језику: Аssociation of residents of city of Gospic „Nikola Tesla“ Belgrade

Скраћени назив је: УГНТ, а састоји се од почетних слова пуног назива.

Сједиште Удружења је у Београду.

Члан 7.

Представљање и заступање

Уписом у регистар удружења код надлежног органа, Удружење стиче својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима, које произилазе из Закона и овог Статута.

Удружење представља и заступа предсједник Предсједништва Удружења.

Могу се овластити и друга лица да заступају и представљају Удружење у складу са овим Статутом.

За своје обавезе према трећим лицима Удружење одговара свом својом имовином.

Удружење своју дјелатност обавља на територији Републике Србије.

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА УДРУЖЕЊА

ЧЛАНСТВО И ОРГАНИ

Члан 8.

Чланство

Чланство у Удружењу је добровољно. Сваки грађанин града Госпића, као и приградских насеља, до 1991. године или лица рођена у Републици Србији, а воде поријекло бар једног родитеља из ових крајева, може постати члан Удружења, дакле сви који искажу жељу и интерес  да постану члан Удружења, а прихвата програм и Статут Удружења.

Удружење води евиденцију о свом чланству, а чланство се стиче потписивањем приступнице о чијем пријему у чланство доноси Предсједнишво Удружења.

Удружење може проглашавати и своје почасне чланове. Почасни члан Удружења може бити и страни држављанин.

Одлуку о учлањењу физичког лица као редовног члана у Удружење, и Одлуку о проглашењу почасног члана доноси Предсједништво у складу са Статутом.

Након доњете Одлуке члан добија чланску карту и постаје пуноправни члан Удружења.

Одлуку о проглашењу страног држављанина за почасног члана доноси Скупштина.

Почасни члан нема обавезу плаћања чланарине и не учествује у доношењу Одлука органа Удружења.

Члан 9.

Права и обавезе чланова

Члан Удружења има право да:

–          равноправно са другим члановима учествује у остваривању циљева Удружења,

–          непосредно учествује у одлучивању на Скупштини,

–          буде потпуно и благовремено информисан о активностима Удружења,

–          слободно изражава своје мишљење у оквиру Удружења,

–          бира и буде биран у органе и друга тијела Удружења,

–          остварује и друга права предвиђена Статутом и одлукама у Удружењу.

–          покрене поступак пред надлежним основним судом за утврђивање ништавости опћег акта Удружења или појединачног акта Удружења који је донијет супротно Закону, Статуту или другом опћем акту Удружења у року од 15 дана од дана сазнања за акт а најкасније у року од шест мјесеци од дана доношења акта.

Члан 10.

Члан Удружења има обавезу да:

–          ради на афирмацији и заштити сваког члана Удружења, те да учествује у статутариним и програмским активностима Удружења,

–          дјелује у складу са Статутом, да приликом учествовања у реализацији задатака не гледа своје личне интересе и да се крајње савјесно и одговорно односи према датом задатку који обавља у оквиру овог Удружења,

–          се одазове свим активностима, које Удружења покреће, да у границама својих могућности помаже Удружење, те да учествује у допунским и другим активностима,

–          уредно плаћа чланарину,

–          испуњава и остале обавезе које му се повјере, а у складу са Статутом и другим одлукама Удружења.

Члан 11.

Престанак чланства

–          чланство у Удружењу престаје самовољним иступањем или искључењем,

–          члан може иступити из чланства давањем писмене изјаве о иступању,

–          чланство у Удружењу престаје дужом неактивношћу члана, тј. и поред позива не присуствује сједницама органа Удружења,

–          о искључењу из Удружења одлучује Предсједништво Удружења 2/3 већином од укупног броја чланова.

Члан 12.

Органи Удружења

Органи Удружења су:

–          Скупштина,

–          Предсједништво, и

–          Надзорни одбор.

Поред наведених органа Удружења, бирају се потпредсједници Удружења, као и секретар Удружења.

Члан 13.

Скупштина

Скупштина је највиши орган управљања и одлучивања Удружења и има најмање 37 чланова.

Скупштина може бити редовна изборна, радна и ванредна.

Редовна изборна Скупштина се одржава сваке четврте године.

Радна Скупштина одржава се сваке године.

Ванредна Скупштина може се заказати на образложени предлог Предсједништва или на писмену иницијативу најмање 1/3 већине чланова и то најкасније за тридесет дана од дана подношења писменог захтјева.

Сједницом Скупштине предсједава предсједник Скупштине.

Предсједник Скупштине бира се на четири године уз могућност реизбора.

Замјеник предсједника Скупштине бира се на четири године уз могућност реизбора.

Предсједнику и замјенику предсједника Скупштине може престати функција прије истека рока на који су бирани: престанком чланства у Удружењу, оставком и опозивом.

Члан 14.

   Скупштина:

доноси Статут, Програм и друга акта Удружења са његовим измјенама и допунама;
разматра једном годишње извештаје о раду Предсједништва у периоду двије Скупштине;
разматра извјештаје Надзорног одбора;
разматра о материјално – финансијском пословању;
разматра и усваја финансијски план за слиједећу годину;
разматра извјештај својих радних тијела;
бира и разрјешава предсједника Скупштине;
бира и разрјешава заменика предсједника Скупштине;
утврђује листу Предсједништва Удружења;
бира и разрјешава чланове Надзорног одбора;
бира и разрјешава своја радна тијела;
бира и разрјешава лице овлашћено за заступање Удружења;
доноси Пословник о свом раду;
одлучује о престанку рада Удружења;
одлучује о удруживању у савезе и у друге асоцијације у земљи и иностранству;
разматра о другим питањима значајним за рад Удружења.

Члан 15.

Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова са правом гласа.

Скупшина одлучује већином гласова присутних чланова.

За одлуку о измјенама и допунама Статута, статусним промјенама и престанку рада Удружења неопходна је двотрећинска већина гласова присутних чланова.

Члан 16.

Предсједништво

Предсједништво Удружења је колективни орган који између сједница Скупштине руководи радом Удружења и одлучује о свим питањима из своје надлежности у складу са одредбама Статута Удружења.

Предсједништво има 11 чланова које бира и опозива Скупштина.

Мандат Предсједништва траје четири године.

Предсједништво пуноправно одлучује ако је на сједници присутна већина чланова, а одлука се доноси већином присутних чланова.

Сједницама Предсједништва могу присуствовати и друга лица по позиву.

Одредба о поступку и начину рада утврђује се Пословником о раду Предсједништва.

Члан 17.

Одлучује о покретању поступака за измјене и допуне Статута Удружења сопственом иницијативом или на предлог 1/3 чланова Удружења и припрема приједлог измјена и допуна који подноси Скупштини на усвајање;
Извршава план и програм рада и остале одлуке Скупштине;
Подноси извјештај Скупштини о свом раду;
Именује радна тијела (одборе) за реализацију програма рада Удружења;
Одлучује о расподјели материјалних и финансијских средстава Удружења;
На предлог предсједника одлучује о склапању споразума са домаћим – сличним организацијама, фирмама и локалним самоуправама;
Из својих редова бира предсједника Предсједништва Удружења;
Из својих редова бира потпредсједника Предсједништва Удружења;
На предлог предсједника Предсједништва Удружења бира и разрјешава генералног секретара Удружења;
Може покренути поступак за изгласавање неповјерења предсједнику и потпредсједнику Предсједништва Удружења;
Обавља и друге послове за које га задужи Скупштина, а у складу са Статутом и опћим актима Удружења.

Члан 18.

Предсједник

Предсједник Предсједништва Удружења представља, заступа и руководи Удружењем између двије Скупштине Удружења.

Мандат предсједника траје четири године уз могућност реизбора.

Предсједник за свој рад одговара Скупштини и Предсједништву.

На предлог Предсједништва или 1/3 чланова Скупштине, може се на Скупштини покренути питање повјерења предсједнику.

Предсједник може прије истека мандата да поднесе оставку.

Члан 19.

Предсједник Предсједништва Удружења:

представља и заступа Удружење у складу са законом, статутом и програмом Удружења у земљи;
стара се о извршавању одлука Скупштине и Предсједништва;
спроводи политику Удружења у оквиру Програма и износи ставове Удружења;
сазива и предсједава сједницама Предсједништва;
заједно са секретаром утврђује дневни ред сједнице Предсједништва;
заједно са секретаром припрема материјале за сједницу Предсједништва и других радних тјела Удружења;
подноси извештај о раду Предсједништва Скупштини Удружења;
заједно са секретаром заступа Удружење у платном промету и има дужност финансијског налогодавца и потписника свих излазећих докумената;
обавља и друге послове које му повјери Предсједништво.

Члан 20.

Потпредсједник

Потпредсједник Предсједништва Удружења је задужен за остваривање програмске политике у Удружењу у појединим областима Програма Удружења.

Потпредсједник Предсједништва помаже предсједнику Предсједништва у обављању његових послова.

Предсједништво и предсједник Предсједништва могу покренути поступак за изгласавање неповерења потпредсједнику Предсједништва.

Мандат потпредсједника траје четири године уз могућност реизбора.

Члан 21.

Надзорни одбор

Надзорни одбор је орган Удружења који бира Скупштина на четири године уз могућност реизбора.

Надзорни одбор чине три члана и не могу бити уједно чланови других органа Удружења.

Чланови Надзорног одбора из својих редова бирају предсједника Надзорног одбора чији мандат траје четири године уз могућност реизбора.

Надзорни одбор контролише приходе и расходе финансијских средстава Удружења и о томе подноси извјештај Предсједништву и Скупштини Удружења.

Може да сазове и ванредну Скупштину.

Надзорни одбор доноси Пословник о свом раду.

Члан 22.

Секретар Удружења:

помаже предсједнику Предсједништва Удружења у питањима организације рада Удружења;
ради на припреми материјала за сједнице органа Удружења;
врши коресподенцију поште Удружења;
прати све прописе и законе који су у вези са проблематиком избјеглих лица;
ради на изради, измјенама и допунама аката Удружења;
обавља све друге административне – техничке, као и друге послове по налогу органа Удружења (Скупштина, Предсједништво, Надзорни одбор, предсједник или потпредсједник Предсједништва Удружења), а у складу са нормативним актима Удружења;
бира се из чланова Удружења, а мандат му траје четири године.

ЈАВНА ОБИЉЕЖЈА И ДАН УДРУЖЕЊА

Члан 23.

Печат и меморандум

Удружење има печат округлог облика, промјера 30мм на којем је исписано: Удружење Госпићана „Никола Тесла“ Београд, ћириличним писмом, а у средини: УГНТ, ћириличним писмом, са ликом Николе Тесле у кругу, који је логотип Удружења.

Удружење има и мали печат промјера 11мм, са угравираним у кругу знаком УГНТ, ћириличним писмом и ликом Николе Тесле у средини и служи искључиво за овјеру чланских карата.

Меморандум је идентично написан као и печат са додатним бројем телефона-факса, адресом сједишта и имејл адресом, с тим да је са стране логотип идентичан печату.

Члан 24.

Дан Удружења

Дан Удружења је 6. мај, православни празник Свети Великомученик Георгије-Ђурђевдан, крсна слава Николе Тесле.

Члан 25.

Јавност рада

Рад Удружења је јаван. Јавност рада и дјеловање Удружења остварује се на јавним скуповима, трибинама, округлим столовима, конференцијама за штампу и на друге начине.

Предсједништво се стара о редовном обавјештавању чланства и јавности о раду и активностима Удружења, непосредно или путем публикација (билтен, вебсајт), односно путем средстава јавног информисања и саопштења за јавност.

Са његовим програмом рада може се упознати свака друга ораганизаија која се бави сродним или другим пословима у смислу солидарности, људских права, хуманости итд.

Сједнице Скупштине и Предсједништва су јавне, и њима могу поред чланова, присуствовати и друга лица,  на позив предсједавајућег.

ИМОВИНА УДРУЖЕЊА

Члан 26.

Начин стјецања имовине

Удружење може стјецати имовину од:

–          средства од чланарине

–          прилога чланова Удружења, улагања спонзора и донатора, завјештање покретних и непокретних добара

–          субвенција и дотација из буџета Републике Србије и локалне самоуправе

–          од помоћи државних органа и организација

–          од домаћих и међународних организација

–          из фондова, фондација, задужбина, у складу са законом

–          наменских донација и добровољних прилога.

Имовину Удружења, осим новчаних средстава, чине непокретна и покретна имовина.

Имовина Удружења може се користити једино за остваривање циљева и задатака Удружења утврђених овим Статутом.

Удружење има свој текући рачун, води пословне књиге, пописује имовину и подлеже ревизији финансијских извештаја, у складу са прописима о рачуноводству и ревизији, а у складу са законом. За наменске задатке Удружење може отворити (имати) текући, девизни и намјенски рачун и користе се искључиво за реализовање намјенских програма и задатака.

О имовини и материјалним средствима, инвентару и опреми Удружења води се евиденција у складу са законом.

ПРОГРАМ  ОД  ЈАВНОГ  ИНТЕРЕСА И СРЕДСТВА  ЗА  РЕАЛИЗАЦИЈУ

Члан 27.

Удружење ће се укључити у програме од јавног интереса и то нарочито програме у области: социјалне заштите, заштите избјеглих лица, хуманитарне програме, информисање, програме из области културе и очување баштине и друге програме у којима Удружења искључиво и непосредно слиједи јавне потребе.

Средства за овакве програме обезбјеђују се из буџета Републике Србије, односно јединице локалне самоуправе, а додјељује се на основу спроведеног јавног конкурса и закључивања уговора о реализовању одобрених програма.

Удружење једанпут годишње чини извјештај о свом раду и о обиму и начину стјецања и коришћења средстава и тај извјештај доставља даваоцу средстава.

Намјенска средства су строго намјенска и користе се искључиво за реализовање одобрених програма.

СТАТУСНЕ И ОСТАЛЕ ПРОМЈЕНЕ УДРУЖЕЊА

Члан 28

Врсте промјена

Одлуком органа Удружења (Скупштине) може се извршити промјена правног положаја Удружења у складу са Статутом Удружења и Законом о удружењима.

Статусне промјене Удружења су:

–          припајање,

–          спајање и

–          подјела.

Члан 29.

Начин и поступак промене правног положаја Удружења тј. статусна промјена Удружења, Удружење ће спровести у складу са чланом 46, 47. и 48. Закона о удружењима уз одобрење већине од укупног броја чланова Скупштине Удружења.

Члан 30.

Остале промјене

Удружење може приступити у савезе (у даљем тексту: Савез), асоцијације и друга слична удружења која имају иста или слична програмска начела, програмске циљеве.

Приступањем Удружења Савезу има право да:

–          њени представници бирају и буду бирани у све органе Савеза и да као такви одлучују о свим битним питањима Савеза;

–          да изражавају своје мишљење, дају приједлоге и покрећу иницијативе које су у складу са Статутом, програмским начелима и циљевима Савеза;

–          да буде инфоримисан о свим активностима Савеза као и да садржи пуну самосталност у реализацији активности у складу са актима Савеза.

Члан 31.

Ступањем Удружења у Савез има обавезу:

–          да поштује сва правна акта Савеза, као и одлуке органа Савеза;

–          да испуњава све обавезе у реализацији задатака и активности Савеза;

–          да испуњава и остале обавезе у складу са актима Савеза.

Члан 32.

Иступање Удружења

Удружење иступа из Савеза:

–          ако Савез у више наврата не прихвата предлоге и мишљења Удружења, а у интересу су чланства Савеза;

–          ако Савез није заинтересован за рад своје чланице и не помаже јој у остваривању својих програмских начела, циљева и задатака;

–          престанком рада Удружења које је настало у складу са Законом о удружењима (забрана рада, стечај) брисањем из регистра;

–          ако је извршена статусна промјена Удружења која са у складу са Законом о удружењима и Статутом Удружења, има за посљедицу престанак рада Удружења.

Члан 33.

Одлуку о приступању и иступању из Савеза доноси Предсједништво Удружења 2/3 већином чланова.

Члан 34.

Подружнице и повјереници

По потреби Удружења у мјестима и градовима Републике Србије, гдје живи значајан број грађана са подручја општине Госпић оснива се Подружница.

О оснивању Подружница одлуку доноси Предсједништво које прописује упутства о раду, правима, обавезама и задацима Подружница.

Гдје је мањи број именоваће се Повјереници.

Подружнице и Повјереници су придружени чланови Удружењу и немају право гласа у органима у Удружењу.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 35.

Престанак рада Удружења

Удружење може престати  радом брисањем из Регистра само ако:

–          се број чланова смањи испод броја оснивача потребног за оснивање, а надлежни орган Удружења не донесе одлуку о пријему нових чланова у року од 30 дана;

–          надлежни орган (Скупштина) Удружења донесе одлуку о престанку рада;

–          је извршена статусна промјена која, у складу са Законом о удружењима и Статутом Удружења има за посљедицу престанак Удружења;

–          је протекло двоструко више времена од времена утврђеног Статутом за одржавање сједнице Скупштине, а она није одржана, а што се коси са активношћу у остваривању статутарних циљева;

–          је Удружењу забрањен рад;

–          стечајем (уколико се Удружење буде бавило привредном дјелатношћу).

Брисањем из Регистра Удружење губи статус правног лица.

Поступак око спровођења свих радњи престанка рада Удружења ликвидацијом, предаје имовине примаоцима, брисање Удружења из Регистра, спровешће се у складу са Законом о удружењима и других пореских закона којима се утврђује третман обвезника. Прималац имовине може бити само недобитно правно лице које основано ради остваривања истих или сличних циљева или јединица локалне самоуправе на чијој је територији били сједиште Удружења.

Удружење може користити „скраћени“ поступак ликвидације и одлуку о томе доноси Скупштина већином чланова, гдје чланови Скупштине Удружења одговарају солидарно за обавезе Удружења три године од дана брисања Удружења из Регистра.

Члан 36.

Доношење Статута

Статут доноси Оснивачка Скупштина Удружења, а поступак измјена и допуна Статута могу покренути Предсједништво, Надзорни одбор, предсједник и остала овлашћена лица Удружења, као и 1/3 чланова Скупштине.

Предлог Статута утврђује Предсједништво и упућује га Скупштини на усвајање која га усваја у цјелини, већином гласова присутних чланова.

Члан 37.

Овај Статут ступа на снагу даном доношења, а примјењује се од дана уписа у Регистар Удружења.

Члан 38.

Сва остала општа акта Удружења морају бити у складу са овим Статутом иначе нису примјењива.

У Београду, 11.05.2014. године                             Предсједавајући Скупштине

————————————–

Проф. Миле Рајчевић

You may also like...

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

7 − 2 =

Удружење Госпићана "Никола Тесла", Београд